^

Polityka prywatności

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów sklepu on-line dostępnego pod adresem: www.e-goska.pl (Polityka Prywatności).

 2. Administratorami danych osobowych pozyskiwanych i gromadzonych przez sklep on-line www.e-goska.pl (dalej: Sklep) są wspólnicy spółki cywilnej: SKLEP OBUWNICZY-GOŚKA S.C. MAŁGORZATA, MARIUSZ GOŚLIŃSCY (NIP: 5542456934) z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Gdńska 21, tj. Małgorzata Goślińska (NIP: 5541834558) Mariusz Gośliński (NIP: 9671128051), dalej: Administrator lub Usługodawca, będący jednocześnie właścicielem Sklepu.

 3. Dane kontaktowe do Administratora: adres do korespondencji i przesyłek Sklep firmowy stacjonarny w Bydgoszczy, ul. Gdańska 21. Adres poczty elektronicznej: info@e-goska.pl, nr telefonu/fax 52 3221495.

 4. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz krajowymi przepisami wykonawczymi do ww. Rozporządzenia.

 5. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 6. Administrator dokłada szczególnej staranności aby chronić interesy osób, których dotyczą zbierane i uzyskane dane, a przede wszystkim zapewnia, że są przetwarzane zgodnie z prawem i do celów zgodnych z prawem, nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu, niezgodnemu z tymi celami. Dane osobowe są przetwarzane nie dłużej niż to jest potrzebne do osiągnięcia celu ich przetwarzania.

 

§2 Cel i zakres pozyskiwania danych oraz okres ich przetwarzania

 1. Administrator pozyskuje dane osobowe na podstawie zgody osoby udostępniającej dane osobowe celem:

  1. rejestracji w sklepie on-line www.e-goska.pl,

  2. zawarcia, wykonania, zmiany, rozwiązania lub odstąpienia od umowy sprzedaży lub rezerwacji Produktu pomiędzy Klientem a Usługodawcą.

  3. dostarczenia Produktu do Klienta,

  4. na potrzeby procedury reklamacji lub zwrotu Produktu,

  5. na potrzeby dokonywania rozliczeń/płatności w związku z zakupem Produktu.

 2. W przypadku korzystania przez Klienta z formy płatności elektronicznej za pośrednictwem serwisu PayU, Administrator przekazuje zgromadzone dane osobowe serwisowi rozliczeniowemu wskazanemu przez Klienta i tylko w zakresie niezbędnym do dokonania przez Klienta płatności za jego pośrednictwem. Obsługę płatności elektronicznej i Płatności kartą prowadzi serwis PayU Spółka Akcyjna zarejestrowana  przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000274399. Spółka posiada NIP 779-23-08-495 i kapitał zakładowy w wysokości 4 000 000,00 PLN - w całości opłacony.

 3. W przypadku korzystania przez Klienta z usług dostawy Produktu, Administrator przekaże dane osobowe Klienta firmie realizującej dostawy przesyłek tj.: UPS Polska Sp. z.o.o .ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222 Warszawa, Poland, NIP 522-10-04-200, nr KRS 0000036680, wysokość kapitału zakładowego: 5 027 000,00 z, REGON 010771280, Poczta Polska z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa, nr KRS 0000334972, lub innym dostawcom w przypadku wyboru przez Klienta takiej opcji dostawy. Dane osobowe zostaną przekazane tym podmiotom w zakresie umożliwiającym dostawę.

 4. Administrator w celu o którym mowa w ust. 1 -3 przetwarza wyłącznie następujące dane Klientów:

  1. imię i nazwisko lub nazwa,

  2. adres do doręczeń,

  3. nr telefonu,

  4. adres e-mail,

  5. nr rachunku w przypadku płatności przelewem tradycyjnym

  6. nr NIP, dotyczy Klientów prowadzących działalność gospodarczą.

 5. Udostępnienie danych osobowych, o których mowa w ust. 4 jest dobrowolne i odbywa się na podstawie zgody osoby udostępniającej i jest konieczne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu bądź zawarcia umowy sprzedaży/rezerwacji Produktu. Jeżeli zaistnieje potrzeba przetwarzania danych osobowych Klienta na innej podstawie niż jego zgodna, w szczególności na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub strony trzeciej, Klient zostanie drogą elektroniczną powiadomiony o tym fakcie.

 6. Podane przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny do utrzymania konta Klienta w Sklepie lub realizacji praw i obowiązków stron zwartej umowy sprzedaży Produktu za pośrednictwem Sklepu, jak również w okresie późniejszym wyłącznie w celu i zakresie koniecznym dla wypełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa (np. prawa podatkowego).

 7. Administrator informuje, że podczas korzystania ze Sklepu dane dotyczące Klienta zbierane są również automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych Sklepu, przez pliki Cookies oraz przez system Web Beacon.

 8. Usługodawca informuje, że od momentu połączenia się Klienta ze Sklepem, w logach systemowych pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, z którego Klient łączy się ze Sklepem. Usługodawca informuje, że zgodnie z prawem przetwarza również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, a także czasu połączenia Klienta ze Sklepem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta w Sklepie. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych w celu dostosowania Sklepu do potrzeb Klientów oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania Sklepu.

 9. Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Sklepu przez Klienta. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient, korzysta z Sklepu, które umożliwiają:

  1. utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,

  2. dostosowanie i optymalizację Sklepu do potrzeb Klientów,

  3. tworzenie statystyk oglądalności podstron Sklepu,

  4. zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Sklepu.

 10. W Serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze Sklepu.

 11. Klient, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Klienta.

 12. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

 13. Niektóre podstrony Serwisu oraz inne środki komunikacji z Klientami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web Beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której Web Beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w Cookies, w celu oceny efektywności reklam.

§3 Prawa i Obowiązki Usługodawcy

 1. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 2. Administrator oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 28 RODO podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Sklepem.

 3. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności innym podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy lub bezpośrednio Klienta usługi w zakresie niezbędnym do korzystania ze Sklepu, w tym realizacji Zamówienia/Rezerwacji, rozpatrzenia reklamacji oraz korzystania z usług finansowych dostępnych w Sklepie na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 28 RODO. Dane osobowe Klientów mogą zostać powierzone w szczególności dostawcom Produktów, firmom kurierskim, bankom, instytucjom finansowym i ubezpieczeniowym.

 

§4 Prawa Klienta związane z ochroną danych osobowych

   1. Klientowi na podstawie RODO przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

    1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,

    2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

    3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

    4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,

    5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

    6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – wyłącznie w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane bez zgody na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

    7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,

   2. Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem na dane podane w §1 ust. 3.

   3. W zakresie, w jakim dane Klienta są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane podczas rejestracji, zamówienia bądź rezerwacji) Klient ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub adres e-mailowy podany w §1 ust. 3. Wycofanie zgody może uniemożliwić realizację złożonego zamówienia/zakupu/rezerwacji.

   4. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

 

§5 Postanowienia końcowe

Administrator stosuje zabezpieczenia w postaci środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zebraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą uszkodzeniem, zniszczeniem. Usługodawca zapewnia m. in. następujące środki zapobiegające pozyskiwaniu i zmianom przez osoby nieuprawnione danych osobowych:

 1. szyfrowanie danych służących do autoryzacji Klienta,

 2. certyfikat SSL na stronach Sklepu,

 3. zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,

 4. dostęp do konta tylko po podaniu loginu i hasła utworzonego przez Klienta.

Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Usługodawcy na konto e-mail: info@e-goska.pl